BABAHOYO – CRUCE DE CHILINTOMO KM. 1 VIA GUAYAQUIL

BABAHOYO – CRUCE DE CHILINTOMO KM. 1 VIA GUAYAQUIL